Klubo Tikslai

2.1. Klubo tikslai yra:

2.1.1. skatinti televizijos žiūrovų ir televizijos transliuotojų bendradarbiavimą visoje Lietuvoje;

2.1.2. bendradarbiauti su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje, analizuojant bei vertinant televizijos programų transliavimą, išaiškinant esamas problemas ir trūkumus, televizijos transliuotojams teikti pasiūlymus minėtoms problemoms spręsti;

2.1.3. atstovauti televizijos žiūrovų interesams, ginti jų teises visose institucijose;

2.1.4. organizuoti ir rengti konferencijas, diskusijas, mokymus, kursus;

2.1.5. skleisti informaciją apie galimas televizijos programų priėmimo galimybes, dalintis gerąja patirtimi;

2.1.6. testuoti ir suteikti galimybę patiems nariams išbandyti naują televizijos programoms skirtą priiminėti techniką;

2.1.7. finansuoti narių dalyvavimą tarptautinėse parodose;

2.1.8. plėtoti bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio kitų šalių asociacijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

2.1.9. koordinuoti narių veiklą, formuoti bendrą veiklos strategiją;

2.1.10. organizuoti informacines ir viešinimo kampanijas;

2.1.11. propaguoti pažangias televizijos žiūrėjimui skirtas technologijas;

2.1.12. teikti savo nariams informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą;

2.1.13. apibendrinti narių pateiktą informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus, rekomendacijas ir informuoti apie tai Klubo narius.

2.2. Siekdamas savo tikslų Klubas:

2.2.1. samdo asmenis ir buria Klubo narius bendrai veiklai;

2.2.2. organizuoja renginius Klubo narius dominančiais klausimais;

2.2.3. bendradarbiauja su analogiškomis asociacijomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;

2.2.4. dalyvauja panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose;

2.2.5. gina su Klubo veikla susijusias savo narių teises ir teisėtus interesus;

2.2.6. koordinuoja Klubo narių veiklą, atstovauja Klubo narių interesams ir juos gina, vykdo Klubo įstatuose nurodytus tikslus ir uždavinius, susijusius su Klubo narių veikla ir poreikiais;

2.2.7. teikia konsultacijas, rekomendacijas;

2.2.8. atstovauja ir gina Klubo narių interesus valstybės ir kitose įstaigose, organizacijose.

2.3. Klubas, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, turi teisę:

2.3.1. savo vardu, įstatymų nustatyta tvarka sudaryti sandorius, dalyvauti bendroje veikloje su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;

2.3.2. pirkti ar kitais būdais įsigyti turtą, jį parduoti, nuomoti, ar kitaip juo disponuoti;

2.3.3. turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;

2.3.4. teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą ir labdarą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių, fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

2.3.5. stoti į tarptautines organizacijas, tapti jų nare;

2.3.6. organizuoti parodas, rengti seminarus, muges, kitus renginius;

2.3.7. sudaryti paslaugų sutartis su kitais juridiniais asmenimis, savivaldybėmis;

2.3.8. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Klubo tikslus ir uždavinius.